Home / Soil Amendment / HU-8SP

HU-8SP

HU-8SP

Soluble Powder compares favorably to other Humates

Water Solubility

  • Alkaline soluble – completely soluble above pH 7.0
  • Use in acidic solutions (pH 5.5 or lower) can result in precipitation

High Purity Potassium Humate

  • Proprietary extraction process maximizes humate content 80+% humic acid content of the powder
  • High carboxyl content improves solubility and ion exchange

Versatile Product Form
Fully dissolvable powder
Dissolved powder performs equivalently to a liquid product
High Ion Exchange Capacity
Aids in balancing soil pH
Better at complexing nutrients
Makes micronutrients more readily available to plants
Highly Effective Biological Properties:

HU-8SP Soluble Powder is a highly effective potassium humate for

use in applications where a conventional humate can provide sufficient biostimulation, nutrient regulation, and soil conditioning.

A tomato growth study conducted in a hydroponic system indicated that HU-8SP was highly effective in stimulating significant root growth in comparison to the non-treated controls.
In hydroponics, the concentration of HU-8SP Powder at 750 ppm provided equivalent performance to 1,250 ppm of competitive conventional humates.
A bentgrass growth study showed that HU-8SP was very effective in stimulating healthy sod under high-stress growing conditions.

Composition:  Potassium HumateTypical Application: AgricultureFunction: Complexing

Typical Analysis (Solids Basis)
Chemical Data
9.0 pH
0.4 Total Nitrogen
— Phosphoric Acid (P2O5)
16.9 Soluble potash (K2O)
0.4 Total sulfur (S)
2.2 Calcium (Ca)
0.5 Iron (Fe)
58.5 Carbon (C)
13.0 Oxygen (O)
Physical Data
Color: Black
Powder: 10% max. moisture
Solubility in water 95% (min)
General Specifications
pH 10% solution
% Humic Acid
Min.
8%
80%
Max.

 

HU-8SP

Bột hòa tan Độ tinh khiết cao, Sản Phẩm Humate Kali (K2O)

HU-8SP Bột hòa tan những đặc điễm tốt so sánh
Độ hòa tan trong nước Nước kiềm – hòa tan hoàn toàn trên nước pH 7.0 độ Dùng trong dung dịch axit ≤ pH 5,5 có thể dẫn đến sự kết tủa
Độ tinh khiết cao kali humate Quá trình khai thác độc quyền để đạt tối đa hoá phân lượng humate 80% hàm lượng axit humic trong bột Có phân lượng carboxyl cao để cải thiện độ tan và trao đổi ion
Sản phẩm đa năng Bột tan hoàn toàn Chất lượng sau khi h.a tan tương đương với sản phẩm dạng lỏng Khả năng trao đổi Ion cao Hỗ trợ cân bằng pH đất Có nhiều chất dinh dưỡng hữu cơ Làm cho vi chất dinh dưỡng sẵn sàng cho cây trồng
Highly Effective Biological Properties: HU-8SP Bột là một humates kali có hiệu quả cao hơn khi sử dụng so với chất hữu cơ tự nhiên tinh khiết thông thường để cung cấp biostimulation, điều chỉnh dinh dưỡng, và cải thiện thổ nhưỡng.
Nghiên cứu về canh nông cà chua được tiến hành trong hệ thống thủy canh cho thấy rằng HU-8SP có hiệu quả cao trong việc kích thích sự phát triển của rễ so với các cây cà chua không dùng
Trong thủy canh, nồng độ HU-8SP bột ở 750 ppm nhưng có hiệu suất tương đương tới 1,250 ppm chất humates của những hạngg Humate khác.
Một nghiên cứu vế bentgrass cho thấy rằng dùng HU-8SP bột rất hiệu quả trong việc kích thích cỏ lành mạnh trong điều kiện căng thẳng và khó khăn để tăng trưởng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *