Humate USA

Case Studies

Humates – A Sustainable Agriculture

What can Humates do?

In school, we learn that matter can be neither created nor destroyed….it just changes form. Carbon is one of those elements that exists in all forms of life…that’s why it is used to pinpoint the age of fossils and ancient ruins….that’s the process of carbon dating. Humates, which are composed of various forms of carbon, are naturally occurring material that is very rich in humified organic matter and humic substances.

Humates are now recognized as the single most productive input in sustainable agriculture. They consist of humic and fulvic acid along with the raw humates (prehistoric plant matter) from which these powerful natural acids are derived. Humic acid is a powerful fungi promotant. Beneficial fungi (including mycorrhizal fungi) are the missing link in many soils.  It stabilizes nitrogen and improves nitrogen efficiency, thereby making it an ideal additive with urea. Humic acid complexes phosphate to reduce lock-ups and, as such, is also an ideal additive with diammonium phosphate (DAP) and monammonium phosphate (MAP). Humates are the only known substance with the ability to hold onto every other nutrient in the soil which enables heightened nutrient absorption. Humates contain an auxin-like growth promotant that can enhance cell division and elongation. In addition, they increase the permeability of plant cells to increase nutrient uptake by up to 40 %.

Soils that have been on conventional programs may contain excessive elements, heavy metals and toxic chemicals.  Humates serve to buffer the effects of these substances, especially sodium, to lessen their stress effect on your crop.

Humates are a cost-effective and multi-purpose tool that have the ability to do all that we have named. They also have pH buffering capacity to help neutralize the problems associated with pH extremes.  With a CEC of 450, humates also aid in moisture and nutrient retention and improve soil structure by promoting fungi to create a crumb structure for better water and oxygen intake and improved root penetration.

 

Research identifies components of humic substances based upon their solubility in water as follows:

 

Fulvic acid: soluble at any pH, smallest molecular weight, dominant in O.
Humic acid: soluble at pH > 2, medium molecular weight, balance in O and C.
Humin: insoluble at any pH, largest molecular weight, dominant in C.

 

Of these, humic and fulvic acids are the more effective components. Research shows that the presence of humic substances in the soil will increase soil water retention, provide available carbon to soil, promote the growth of living cells (the auxin-like type of hormone), chelate cations in soil (high cation exchange capacity), and solubilize hydrocarbons into water phase (similar to a surfactant).

 

Humic substances are safe to the environment and all living organisms. A carbon source can be used as a soil amendment, foliar spray, and fertilizer enhancer to boost crop production, strengthen root development and improve soil quality. It can also be used as a flushing agent for hydrocarbon components in soil and as a microbial growth promoter for soil remediation and waste treatment in manure pits

Tiếng Việt

Humates có thể làm gì?

Ở trường, chúng ta biết rằng vật chất có thể không được tạo ra cũng không bị phá hủy …. nó chỉ thay đổi hình thức. Carbon là một trong những phần tử tồn tại trong mọi dạng sống … đó là lý do tại sao nó được sử dụng để xác định thời đại hóa thạch và tàn tích cổ đại …. đó là quá trình xác định niên đại carbon. Humates, bao gồm các dạng khác nhau của carbon, là nguyên liệu tự nhiên rất giàu chất hữu cơ được làm sạch và các chất humic.

Humates hiện được công nhận là một trong những thành phầnn có năng suất cao nhất trong nông nghiệp bền vững. Chúng bao gồm axit humic và axit fulvic cùng với humat thô (chất thực vật thời tiền sử) mà từ đó các axit tự nhiên mạnh mẽ này có nguồn gốc. Axit humic là một chất kích thích nấm mạnh mẽ. Nấm có lợi (bao gồm cả nấm mycorrhizal) là liên kết bị thiếu trong nhiều loại đất. Nó ổn định nitơ và cải thiện hiệu quả nitơ, do đó làm cho nó trở thành một chất phụ gia lý tưởng với urê. Axit humic tạo phức photphat để giảm sự khóa và, do đó, cũng là một chất phụ gia lý tưởng với diammonium phosphate (DAP) và monammonium phosphate (MAP). Humates là chất duy nhất được biết đến với khả năng giữ mọi chất dinh dưỡng khác trong đất cho phép hấp thụ dinh dưỡng cao. Humates chứa một chất kích thích tăng trưởng giống như auxin có thể tăng cường sự phân chia và kéo dài tế bào. Ngoài ra, chúng làm tăng tính thấm của tế bào thực vật để tăng sự hấp thu chất dinh dưỡng lên đến 40%.

Các loại đất đã có trong các chương trình thông thường có thể chứa các nguyên tố quá mức, kim loại nặng và hóa chất độc hại. Humates phục vụ để đệm tác dụng của các chất này, đặc biệt là natri, để giảm bớt tác động căng thẳng của chúng đối với cây trồng của bạn.

Humates là một công cụ hiệu quả và đa mục đích có khả năng làm tất cả những gì chúng ta đã đặt tên. Chúng cũng có khả năng đệm pH để giúp vô hiệu hóa các vấn đề liên quan đến cực trị pH. Với CEC là 450, humates cũng hỗ trợ giữ độ ẩm và dinh dưỡng và cải thiện cấu trúc đất bằng cách thúc đẩy nấm tạo ra cấu trúc vụn để lấy nước và oxy tốt hơn và cải thiện sự xâm nhập của rễ.

Nghiên cứu xác định các thành phần của các chất humic dựa trên độ hòa tan của chúng trong nước như sau:

Axit Fulvic: hòa tan ở bất kỳ pH, trọng lượng phân tử nhỏ nhất, chiếm ưu thế trong O.
Axit humic: hòa tan ở pH> 2, trọng lượng phân tử trung bình, cân bằng trong O và C.
Humin: không hòa tan ở bất kỳ pH, trọng lượng phân tử lớn nhất, chiếm ưu thế trong C.

Trong số này, axit humic và axit Fulvic là thành phần hiệu quả hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng sự hiện diện của các chất humic trong đất sẽ làm tăng khả năng giữ nước của đất, cung cấp carbon cho đất, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào sống (loại hoocmon giống như auxin), cation chelate trong đất (khả năng trao đổi cation cao), và hòa tan hydrocacbon vào pha nước (tương tự như chất hoạt động bề mặt).

Các chất humic an toàn với môi trường và tất cả các sinh vật sống. Một nguồn carbon có thể được sử dụng như là một sửa đổi đất, phun qua lá và tăng cường phân bón để thúc đẩy sản xuất cây trồng, tăng cường phát triển rễ và cải thiện chất lượng đất. Nó cũng có thể được sử dụng như một chất tẩy rửa cho các thành phần hydrocarbon trong đất và như một chất kích thích tăng trưởng vi sinh vật để xử lý đất và xử lý chất thải trong hố phân

Tham khảo: Axit humic kích thích sự tăng trưởng và hoạt động của nuôi cấy axenic đã được thử nghiệm in vitro của vi khuẩn nitrat hóa tự dưỡng trong đất

Ref: Humic acids stimulate growth and activity of in vitro tested axenic cultures of soil autotrophic nitrifying bacteria

Ref: Get To Know the Benefits of Humic Acid

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
Scroll to Top