HU-7P

Home / HU-7P

HU-7P

70% Organic Humic Acid Powder form

- 70% Humic Acid and Fulvic Acid Organic Agriculture Grade.
- C:N ratio of 54:1  naturally occurs.
- All Nature Soil Conditioner
- OMRI listed - Can be USDA certified if use

HU-7G is a concentrated source of humic acids, an essential element of creating sustainable agriculture,  containing 70% humic acid, by weight. HU-7G is a 100% naturally occurring, unaltered oxidized lignite, and listed in ORMI as a certified organic soil conditioner. This concentrated humic acid is mined and pulverized 85% less than 50 mesh particle size, so this material can use as material for the chemical reaction of concentrated HA or spread broadcast to revitalize the soil and provide a sustainable agricultural

HU-7G adds organic materials including humic acids to the soil, by slowly revived the soil of the depleting nutrients in order to enhance the uptake of nutrients and stimulate soil life. This is a supplemental source which contains traces of elements, including organic matters in the soil

Dosage - one hectare (ha) per season
After three year usages, a certificate of Organic USDA approved can be obtained. Please consult with our representative

Ground Soil: After harvest, use "HU-7G - Screened Humates 13mm" for soil maintenance.

- The first year of use is 225K
- The second year is down to 170 Kg
- The third year is down to 113Kg
- Fourth-year and after, use down to 85Kg to maintain healthy soil
- The use of "HU-7G" as above will

Increase the level of humus in the soil.
The conversion of heavy metals such as aluminum (Al) in clay, sour soil when high precipitation
Excessive iron (Fe) penetration prevents absorption of nutrients
The balance of calcium (Ca) and magnesium (Mg)
Increased nitrogen stability and nitrogen residues in soil.
Preferably the soil microorganisms are useful and increase their ability to fight pathogens and disease pressures

Application Rates:
Broadcast in fall, post-harvest or early spring, either pre-plant or with seed.
Incorporation is not required.
Banding: either with seed or after planting, reduce application rates proportionally.
Can be applied to all crops
- 70% Humic Acid and Fulvic Acid Organic Agriculture Grade.
- C:N tỷ số 54:1 , từ thiên nhiên tái taọ
- 100% hoàn toàn từ thiên nhiên
- OMRI listed - điều hòa đất hữu cơ được thông qua USDA

HU-7G là một nguồn axit humic tập trung, chứa 70% axit humic, tính theo trọng lượng. HU-7G tự nhiên 100% xảy ra, than non bị ôxi hóa chưa được thay đổi, và được liệt kê trong ORMI như là một điều hòa đất hữu cơ được chứng nhận. Điều này tập trung humic axit được khai thác và giền nát với kích thước 0.3mm với xát xuât của 85% , vì vậy vật liệu này có thể sử dụng như là nguyên liệu hoạt hóa Humic Acid hay phát tán lan truyền để reviltalized đất và cung cấp một nông nghiệp bền vững

HU-7G thêm vật liệu hữu cơ bao gồm axit humic vào đất, bằng cách từ từ lcải thiện lại đất dinh dưỡng cạn kiệt và tăng cường sự hấp thu chất dinh dưỡng và kích thích sự sống của đất. Đây là nguồn bổ sung nhiều khoáng chất cần thiết, bao gồm các chất hữu cơ trong đất

Liều dùng - một ha (ha) cho mua.
Sau ba năm sử dụng, có thể thu được giấy chứng nhận USDA hữu cơ được phê chuẩn. Vui lòng tham vấn với đại diện của chúng tôi

Căn bản: Sau khi thu hoạch, sử dụng "HU-7G - Humate sàng 13mm" để bảo trì đất.

- Năm đầu tiên sử dụng là 225K
- Năm thứ hai giảm xuống còn 170 Kg
- Năm thứ ba giảm xuống còn 113Kg
- Năm thứ tư và sau đó, sử dụng xuống 85Kg để duy trì đất khỏe mạnh
- Việc sử dụng "HU-7G" như trên sẽ:

Tăng mức độ mùn trong đất.
Chuyển đổi kim loại nặng như nhôm (Al) trong đất sét, đất chua khi lượng mưa cao
Quá nhiều sắt (Fe) thâm nhập ngăn chặn sự hấp thụ chất dinh dưỡng
Cân bằng canxi (Ca) và magiê (Mg)
Tăng tính ổn định nitơ và dư lượng nitơ trong đất.
Tốt hơn là vi sinh vật đất hữu ích và tăng khả năng chống lại

Cách ứng dụng:
Rải HU-7G vào mùa thu, sau thu hoạch hoặc đầu mùa xuân, hoặc trước khi trồng hoặc với hạt giống.
Không cần thiết kết hợp với phân bón khác
Rải kèm: với hạt hoặc sau khi trồng, giảm tỷ lệ ứng dụng tương ứng.
Có thể áp dụng cho tất cả các loại cây trồng

Certificate Analysis

Reference:

  • HU-7P Data Sheet
  • HU-7P Safety Material Sheet
  • New and Important about CN