HU-K8

Home / HU-K8

HU-K8 (K Hume)

70% HA+ 8% Activated Potassium Humate

70% HA+ 8% Activated Potassium Humate
70% HA+ 8% Activated Potassium Humate
HU-K8 (K Hume) is an activated potassium humate in granular form, with enhanced solubility in the soil when moisture is applied. HU-K8 is for dry spreading/blending only and not liquid applications. It contains 70% humic acid by weight (a non-plant food product). Humic acids are natural agents containing both humic and fulvic fractions. HU-K8 is a concentrated source of humic and fulvic acids that adds organic material to soil to stimulate soil life. Improved solubility (76% soluble) speeds activity in the soil and enhances nutrient uptake. Composed of naturally occurring, unaltered oxidized lignite that is coated and screened to various particle size categories (the standard size is 1–3 mm, custom sizes are available), HU-K83 also contains many supplemental natural minerals in trace amounts, including 8% potassium (dry weight basis).

Application Rates:
 • Seedbeds and seedling planted beds: apply 3–4 lb/1,000 ft2 of area. Mix HU-K8 in top 6” of bed, or mix in media prior to filling the bed.
 • Golf greens and tee-boxes: apply 5–10 lb/1,000 ft2 of surface area.
 • Golf fairways/lawns/grass fields: apply 50–100 lb/ac
 • Field application with fertilizer compounds: apply 75–150 lb/ac
 • Greenhouse and nursery: apply 1 lb/200 ft2 of the area and mix in top 2”–3” on the inside and outside of beds. Incorporated into media mix: mix 50 lb. with 28 cubic-feet. of the media mix. This ratio is for 1/2” oz. per 4” pot.
 • HU-K8 (K Hume) là một loại kích hoạt kali humate trong dạng hạt nhỏ, sẽ tan trong đất dễ khi đất có độ ẩm như tưới nước, hay mưa. HU-K8 chỉ rải pha trộn khô mà thôi, không áp dụng ướt. Bao hàm 70% axihumic bởi trọng lượng, một sản phẩm rất tốt cho cỏ. Axit Humic là chất tự nhiên bao hàm cả hai phần humic axit và fulvic axit. HU-K8 là nguồn cao độ của humic và fulvic axit bổ sung vật liệu hữu cơ vào trong đất để kích thích sức sống của đất. Khả năng hòa tan cao (76% hòa tan) trong đất dẫn đến sự tăng cường chất dinh dưỡng. Kết hợp không tu chỉnh than non bị ôxy hóa (lignite) được bao bọc và sàng lọc cho các loại kích thước khác nhau (kích thước tiêu chuẩn là1-3 mm, có thể yêu cầu kích thước khác), KHume cũng chứa nhiều loại khoán chất bổ sung tự nhiên cần thiết, including 8% potassium (dry weight basis).

  Tỷ Lệ Áp Dụng cho mùa:
 • Vồng hạt giống và khoảnh đất cho cây ươm con: áp dụng 1.5~2Kg/100m2. Trộn HU-K8 trong 0.15 m phần trên vùng trồng, hoặc trộn lẩn trong đất trước khi cho đất vào vồng
 • Sân gôn và tee-boxes: áp dụng 2.5-5Kg/100 m2 diện tích bề mặt
 • Lòng sân gôn/ bãi cỏ: áp dụng 60-115Kg/hectar
 • Ứng dụng thực địa với cách hợp chất phân bón: áp dụng 185-390Kg/hectar
 • Nhà kính và vườn ươm: áp dụng 1.2Kg/50m2 của khu vực và trộn 0.05~0.078 m phần trên, trong và ngoài của khu vực trồng.
 • Kết hợp trộn compost trộn 28Kg/1m3 của compost. Tỷ lệ này cho ½” oz. Mỗi 4” chậu.
 • Ref:

  • HS CODE: 2702.10.0000