Humates

Home / Humates

Humates

The goal of making a HUMATE SOLUBLE POWDER with water is to provide a solution that is able to provide the desired humic/fulvic acid concentration in liquid form, particularly for production and transport. The solution will usually be diluted by the user before application. Mixing at a lower concentration of the solutions below will achieve a dilution ratio corresponding to the application.
.
The flexibility of HUMATE powder is very easy to dissolve in leaching water or leonardite ore and processing according to the process of the company. Compared to other humate products, it can dissolve in a wider range of pH. HUMATE powder has less sodium. The powder is ready to use and is packaged as a dissolving powder.
.
A concentrated source of humic acids which makes a liquid solution containing up to 12% Humic Acid (by weight). OMRI Listed Organic. The solution can be mixed with liquid fertilizer having a pH of 5.5 or higher. Adds organic material in liquid form with a high percentage of humic/fulvic acids to your plants
to enhance the uptake of nutrients.
.
HUMATE powder is best mixed under continuous, mildly to medium. The idea to mix is to pour dry flour slowly. Put in the water, careful not to catch the ball. If the dry powder is put into the tank above the water, it will be floating on the water.
.
For running systems, it is best to discharge the liquid to the top of the tank to make insoluble distillates. If cannot be done, the powder must be handmade to make it wet enough to dissolve.
.
For the stirring system, The idea is to create a vortex of powder into the liquid. In any case, take care to add the flour slowly so that it does not block. When the solution is completely mixed, ie from 10 to 15 minutes or more is the disappearance of dry powder, always a good practice to visit.
.
A bentgrass study showed that the use of powdered dissolved HUMATE is very effective in stimulating healthy grass under stressful conditions and difficult to grow
.
.
.
Mục tiêu của việc trộn một HUMATE SOLUBLE POWDER với nước là cung cấp một giải pháp có khả năng cung cấp nồng độ axit humic / fulvic mong muốn ở dạng lỏng, đặc biệt cho sản xuất và vận chuyển. Giải pháp thường sẽ được pha loãng bởi người dùng trước khi sử dụng. Trộn ở nồng độ thấp hơn của các dung dịch dưới đây sẽ đạt được tỷ lệ pha loãng tương ứng với ứng dụng.
.
Tính linh hoạt HUMATE bột được rất dễ hòa tan trong nước thu hoặc từ leonardite quặng và chế biến theo qui trình của hãng. So với các sản phẩm humate khác, nó có thể hòa tan trong một phạm vi rộng hơn của độ pH.  Bột HUMATE  có ít Natri. Bột HUMATE sinh học sẳn sàng để dùng và được đóng gói như một loại bột hòa tan.
.
Một lượng axit humic làm dung dịch lỏng chứa đến 12% Humic Acid (theo trọng lượng). Được OMRI liệt kê không có bất kì chất hóa học nào. Giải pháp có thể trộn với phân bón lỏng có độ pH từ 5,5 trở lên. Thêm vật liệu hữu cơ ở dạng lỏng với tỷ lệ cao axit humic / fulvic vào cây trồng của bạn để tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng..
.
Bột HUMATE tốt nhất được trộn từ nhẹ đến trung bình.
.
Ý tưởng trộn là đổ bột khô từ từ. Nếu bột khô được đưa vào bể trên mặt nước, nó sẽ trôi nổi trên mặt nước.
.
Đối với các hệ thống được chạy bằng máy, tốt nhất là xả chất lỏng lên đầu bể để làm chưng cất không hòa tan. Nếu không thể thực hiện, bột phải được làm bằng tay để làm cho nó đủ ướt để hòa tan.
.
Đối với hệ thống khuấy, ý tưởng là tạo ra một xoáy bột thành chất lỏng. Trong mọi trường hợp, hãy cẩn thận để thêm bột từ từ để nó không bị chặn. Khi dung dịch được trộn hoàn toàn, tức là từ 10 đến 15 phút trở lên là sự biến mất của bột khô, luôn luôn là một thử nghiệm tốt.
.
Một nghiên cứu vế bentgrass cho thấy rằng việc dùng HUMATE hòa tan bột cho thấy rất hiệu quả trong việc kích thích cỏ lành mạnh trong điều kiện căng thẳng và khó khăn để tăng trưởng.

Contact Us:

Address: 

3152 Red Hill Ave Ste 280
Costa Mesa CA 92626

 Tel:  +1 (714) 225 8388 – USA

Email:  info@humateusa.com
sam.q@humateusa.com
Facebook:  https://www.facebook.com/humateusa/

Comments are closed.